Uczestnicy

Projekt skierowany jest do 300 osób (210 kobiet, 90 mężczyzn) spełniających następujące warunki:

  • wiek 25 lat i więcej
  • posiadających niskie Kwalifikacje Zawodowe1
  • miejsce zamieszkania: woj. podkarpackie, jeden z powiatów: bieszczadzki, brzozowski, niżański, przemyski, przeworski, ropczycko - sędziszowski, strzyżowski, leski
  • status na rynku pracy: bezrobotny, pracujący lub bierny zawodowo
  • z własnej inicjatywy wykazały zainteresowanie zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem kompetencji w zakresie TIK2

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

  • kobiety
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby w wieku 50 +


1 Osoby o niskich kwalifikacjach  to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 tj. wykształcenie ponadgimnazjalne (liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa). W przypadku gdy uczestnik posiada np. wykształcenie policealne (szkoły policealne), tj. ISCED 4, nie wpisuje się w definicje osób o niskich kwalifikacjach. 

2 Technilogie Informacyjno - Komunikacyjne

Script logo