Rekrutacja

Rekrutacja będzie otwarta i prowadzona na terenie POW1 w sposób ciągły przez 10 m-cy, od dnia 1 czerwca 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. lub do wyczerpania miejsc. Prowadzona zgodnie z zasadami promocji równości Kobiet i Mężczyzn, niedyskryminacji oraz promowania praw i możliwości OZN2 i starszych, w oparciu o Regulamin rekrutacji.

Proces rekrutacji przebiegać będzie dwuetapowo:

I ETAP – ocena formalna (dokonywana przez Komisję Rekrutacyjną w metodzie 0-1).
Na tym etapie Komisja Rekrutacyjna zweryfikuje czy złożone dokumenty rekrutacyjne są kompletne i czy spełnione są kryteria uczestnictwa dla Uczestnika tj.:

  • wiek 25 lat i więcej
  • miejsce zamieszkania - woj. podkarpackie (jeden z wymienionych powiatów)
  • niskie kwalifikacje zawodowe3
  • z własnej inicjatywy wykazały zainteresowanie zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem kompetencji w zakresie TIK4

II ETAP- ocena kryteriów dodatkowych, punkty przyznawane za przynależność do jednej z poniższych grup(przy jednoczesnej liczbie pkt. decyduje kolejność zgłoszeń):

  • kobiety (10 pkt)
  • osoby z niskimi kwalifikacjami ISCED 15 i/lub ISCED 26 (10 pkt)
  • osoby z orzeczeniem o st. niepełnosprawności (15 pkt)
  • osoby nieuczestniczące w projektach z poddziałania 9.6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (10pkt)

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie przez listę osób umieszczoną na stronie www z nr ewidencyjnym dokumentu rekrutacyjnego. Rezygnacja nastąpi przez złożenie oświadczenia lub nieuzyskania 80% frekwencji na szkoleniu, w takim przypadku osoba będzie wykreślona z listy Uczestników Projektu, (wyjątek: godz. usprawiedliwione z przyczyn niezależnych od Uczestnika). W przypadku rezygnacji lub wykreślenia danej osoby będzie rekrutowana do udziału w projekcie osoba o tej samej płci z 1 miejsca na liście rezerwowej.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 Formularz zgłoszeniowy do projektu

 Oświadczenie o spełnieniu kryterium kwalifikowalności
 Test sprawdzający - kompetencje cyfrowe TIK

Po zakwalifikowaniu kandydata do uczestnictwa w projekcie, Uczestnik/czka podpisują dodatkowo (oświadczenia podpisywane na pierwszych zajęciach):


 Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 Oświadczenie Uczestnika Projektu o uczestnictwie w projekcie

UWAGA!: Wszystkie dokumenty w wersji edytowalnej można pobrać tutaj 

 

Zapraszamy do skorzystania z naszego formularza zgłoszeniowego online

>>>Formularz online<<<

 


1 Powiaty Objęte Wsparciem: gminy powiatów: bieszczadzki, brzozowski, niżański, przemyski, przeworski, ropczycko - sędziszowski, strzyżowski, leski

2 Osoby z niepełnosprawnościami

3 Osoby i niskich kwalifikacjach  to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 tj. wykształcenie ponadgimnazjalne (liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa). W przypadku gdy uczestnik posiada np. wykształcenie policealne (szkoły policealne), tj. ISCED 4, nie wpisuje się w definicje osób o niskich kwalifikacjach.

4 Technilogie Informacyjno - Komunikacyjne

5 Osoby o niskich kwalifikacjach ISCED 1 to osoby z wykształceniem podstawowym (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej)

Osoby o niskich kwalifikacjach ISCED 2 to osoby z wykształceniem gimnazjalnym (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej)

Script logo