O projekcie

Projekt „Podkarpacka Ak@demia ICT” jest realizowany przez Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w partnerstwie z Humaneo w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK1 i języków obcych.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji w zakresi umiejętności cyfrowych zakończonych certyfikatem zewnętrznym 300 osób (210 kobiet , 90 mężczyzn), w wieku 25+, o niskich kwalifikacjach, pracujących lub zamieszkujących województwo podkarpackie.

Szczególnie zapraszamy:

  • kobiety
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby w wieku powyżej 50 roku życia
     

Okres realizacji projektu: od 1 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

Teren realizacji projektu: gminy powiatów: bieszczadzki, brzozowski, niżański, przemyski, przeworski, ropczycko - sędziszowski, strzyżowski, leski

Planowane rezultaty (efekty) do osiągnięcia w projekcie po jego zakończeniu:

Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 270

- Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 90

- Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 270

- Liczba osób z niepełnosprawnościami objetych wsparciem w programie, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje
  po opuszczeniu programu - 54

 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY!
 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020​.

 

 

Technologie Informacyjno - Komunikacyjne

Script logo